NIECH PRZEPISYWANIEM ZAJMĄ SIĘ MASZYNY

a Ty zajmij się księgowaniem!
REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ BEST-IT SP. Z O.O.

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) reguluje zasady świadczenia usług wskazanych w pkt. 16 Regulaminu („Usługi”), w tym usług elektronicznych w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, wskazanych w pkt. 32 Regulaminu („Usługi elektroniczne”) przez BEST-IT Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kiekrzu pod adresem ul. Kasztanowa 2, 62-090 Kiekrz, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000682421, REGON 367530848, NIP 7811948268, („BEST-IT”). BEST-IT świadczy Usługi na rzecz osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie będących osobą prawną, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, nie będących konsumentem w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu cywilnego, zwanych dalej „Usługobiorcą”.

 2. Regulamin określa:

  1. zasady oraz warunki świadczenia Usług na rzecz Usługobiorców,

  2. warunki zawarcia Umowy Świadczenia Usług,

  3. rodzaje i zakres Usług elektronicznych świadczonych przez BEST-IT, warunki świadczenia tych Usług elektronicznych przez BEST-IT, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług elektronicznych oraz tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie świadczenia Usług elektronicznych.

 3. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie w serwisie internetowym prowadzonym przez BEST-IT na stronie internetowej https://best-it.pl/regulamin-swiadczenia-uslug-oraz-uslug-elektronicznych-best-it/ („Serwis”) w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie i wydrukowanie.

II. Zawarcie Umowy Świadczenia Usług

 1. BEST-IT świadczy Usługi na rzecz Usługobiorcy na podstawie umowy świadczenia Usług. („Umowa Świadczenia Usług”). Umowa Świadczenia Usług zawierana jest na podstawie postanowień Regulaminu, w sposób określony w Regulaminie oraz o treści, którą wskazuje Regulamin.

 2. Usługobiorca może składać zamówienia na świadczenie Usług za pośrednictwem formularza rejestracji Serwisie, poprzez kontakt telefoniczny na numer telefonu wskazany w Serwisie BEST-IT oraz za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres e-mail wskazany w Serwisie BEST-IT.

 3. W celu zawarcia Umowy Świadczenia Usług niezbędne jest:

  1. złożenie zamówienia na Usługi w jednej z następujących form:

   1. wypełnienie formularza rejestracji w Serwisie,

   2. kontakt telefoniczny na numer telefonu wskazany w Serwisie BEST-IT,

   3. wiadomość e-mail na adres e-mail wskazany w Serwisie BEST-IT,

  2. wybór rodzaju Usług świadczonych przez BEST-IT, w jednej z form wskazanych w pkt. 6 lit. a Regulaminu,

  3. wybór terminu realizacji Usług, w jednej z form wskazanych w pkt. 6 lit. a Regulaminu,

  4. wybór sposobu płatności oraz opłacenie Wynagrodzenia, w sposób oraz na zasadach określonych w pkt. IV
   Regulaminu,

  5. akceptacja Regulaminu oraz gdy to konieczne, jakiejkolwiek dokumentacji, między innymi regulaminów oraz
   licencji dotyczących świadczenia Usług, przygotowanych przez podmiot trzeci,

  6. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,

  7. akceptacja Polityki Prywatności oraz Polityki Cookies (tzw. ciasteczek),

  8. przekazanie BEST-IT oferty świadczenia Usług przez Usługobiorcę dokonane w jeden z następujących sposobów:

   1. w przypadku złożenia zamówienia na Usługi, w sposób określony w pkt. 6 lit. a pkt. 1) Regulaminu, przez aktywację przycisku „Zamawiam i płacę”,

   2. w przypadku złożenia zamówienia na Usługi, w sposób określony w pkt. 6 lit. a pkt. 2) Regulaminu, przez potwierdzenie w odbytej rozmowie telefonicznej chęci realizacji Usług na rzecz Usługobiorcy,

   3. w przypadku złożenia zamówienia na Usługi, w sposób określony w pkt. 6 lit. a pkt. 3) Regulaminu, przez potwierdzenie w wysłanej wiadomości e-mail chęci realizacji Usług na rzecz Usługobiorcy,

  9. otrzymanie przez Usługobiorcę wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie oferty zrealizowania Usługi oraz
   zawarcia Umowy Świadczenia Usług, na adres e-mail wskazany przez Usługobiorcę.

 4. Oferta świadczenia Usług wiążąca BEST-IT zostaje przedstawiona BEST-IT w sposób wskazany w pkt. 6 lit. h Regulaminu, a jej przyjęcia BEST-IT dokonuje w sposób wskazany w pkt. 6 lit. i Regulaminu. Udostępnianie Tabeli Stawek wraz z opisem Usług, materiałów szkoleniowych oraz promocyjnych, dotyczących m.in. realizacji Usług w Serwisie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jest jedynie zaproszeniem do zawarcia Umowy Świadczenia Usług.

 5. Umowa Świadczenia Usług zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Usługobiorcę wiadomości z potwierdzeniem przyjęcia Usług do realizacji na adres e-mail wskazany przez Usługobiorcę. Za moment otrzymania przez Usługobiorcę wiadomości z potwierdzeniem przyjęcia Usług do realizacji uważa się moment wysłania wiadomości e-mail przez BEST-IT na adres e-mail podany w formularzu rejestracji w Serwisie.

 6. Wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia Usług do realizacji przesłana przez BEST-IT na adres e-mail Usługobiorcy zawiera następujące szczegółowe informacje na temat świadczonych Usług:

  1. zakres świadczonych Usług,

  2. ustalone Wynagrodzenie oraz sposób jego płatności,

  3. terminarz realizacji Usług.

 7. Do przesłanego potwierdzenia wskazanego w pkt. 8 oraz 9 Regulaminu załączone zostaną następujące dokumenty:

  1. formularz zamówienia Usług, wypełniony w oparciu o dane wskazane przez Usługobiorcę w trakcie procesu
   zamawiania Usług,

  2. fakturę VAT, wtedy kiedy jest to uzasadnione.

 8. Faktura VAT zostanie wystawiona przez BEST-IT Usługobiorcy w ciągu 7 dni od wykonania Usługi, bądź w sposób określony w pkt. 10 lit. b Regulaminu. Usługobiorca wyraża zgodę aby BEST-IT wystawiał faktury VAT bez podpisu na fakturze oraz przesyłał mu je na podany przez Usługobiorcę adres e-mail.

 9. W przypadku braku możliwości realizacji Usług BEST-IT poinformuje o tym fakcie Usługobiorcę, za pośrednictwem adresu e-mail podanego przez Usługobiorcę. W takim przypadku BEST-IT dokona zwrotu płatności Wynagrodzenia w terminie 5 dni roboczych przelewem na rachunek bankowy Usługobiorcy, z którego opłacone zostało Wynagrodzenie.

 10. W Umowie Świadczenia Usług wyłącza się stosowanie do powstałego stosunku umownego art. 66 1 Kodeksu cywilnego.

 11. Szczegółowa treść Umowy Świadczenia Usług określona jest w Regulaminie i wszystkie prawa i obowiązki określone w Regulaminie stanowią postanowienia Umowy Świadczenia Usług.

 12. Wszelkie czynności związane z zawarciem Umowy Świadczenia Usług podejmie osoba uprawniona do reprezentacji Usługobiorcy bądź posiadająca do niego stosowne umocowanie. Potwierdzając prawidłowe zawarcie Umowy Świadczenia Usług, w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania przez Usługobiorcę wiadomości z potwierdzeniem przyjęcia Usług do realizacji na adres e-mail wskazany przez Usługobiorcę, Usługobiorca prześle BEST-IT w wiadomości e-mail skan dokumentu formularza zamówienia Usług podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentacji Usługobiorcy bądź posiadającą do niego stosowne umocowanie, jak również wyśle oryginał podpisanego dokumentu na adres siedziby BEST-IT listem poleconym. W przypadku reprezentowania Usługobiorcy przez osobę do tego umocowaną, inną niż uprawniona do reprezentacji Usługobiorcy, do wspomnianej wiadomości e-mail Usługobiorca załączy również skan dokumentu, z którego wynika umocowanie.

III. Świadczenie Usług

 1. BEST-IT świadczy na rzecz Usługobiorców Usługi polegające między innymi na sprzedaży oraz wdrożeniu funkcjonowania oprogramowania komputerowego, jak również usługi wsparcia technicznego funkcjonowania oprogramowania komputerowego oraz innego rodzaju usługi informatyczne. Szczegółowy zakres Usług świadczonych przez BEST-IT wraz z tabelą stawek zawierającą jednostkowe ceny za świadczone Usługi („Tabela stawek”) dostępne są w Serwisie. Wynagrodzenie za część Usług świadczonych na rzecz Usługobiorców zostanie ustalone z nimi indywidualnie przed zawarciem Umowy Świadczenia Usług.

 2. BEST-IT, na indywidualne żądanie Usługobiorcy może świadczyć również innego rodzaju Usługi, niż te które określono w Serwisie. Warunki świadczenia takich Usług BEST-IT każdorazowo indywidualnie uzgadnia z Usługobiorcą, a jeżeli inaczej nie ustalono są one świadczone wedle zasad ustalonych w Regulaminie na podstawie Umowy Świadczenia Usług.

 3. Zakres Usług świadczonych na rzecz Usługobiorcy, jak również termin, miejsce oraz sposób realizacji Usług jest każdorazowo szczegółowo określany oraz następnie potwierdzany zgodnie z postanowieniami pkt. 6, 8 oraz 9 Regulaminu.

 4. Umowa Świadczenia Usług zawarta zostaje z Usługobiorcą na czas nieokreślony.

 5. Uprawnienie do wypowiedzenia Umowy Świadczenia Usług przysługuje BEST-IT oraz z ważnych powodów Usługobiorcy z zachowaniem 30 dni okresu wypowiedzenia. Wyłącza się możliwość wypowiedzenia Umowy Świadczenia Usług przez Usługobiorcę bez ważnych powodów, a brak wskazania ważnego powodu wypowiedzenia Usługobiorcy powoduje możliwość dochodzenia przez BEST-IT naprawienia szkody wyrządzonej wypowiedzeniem Umowy Świadczenia Usług bez ważnego powodu. Za ważny powód do wypowiedzenia Umowy Świadczenia Usług uznaje się wszczęte wobec Usługobiorcy postępowanie likwidacyjne, postępowanie upadłościowe bądź postępowanie restukturyzacyjne, uargumentowaną utratę zaufania do BEST-IT, utratę uprawnień zawodowych uniemożliwiającą wykonywanie działalności gospodarczej przez Usługobiorcę oraz istotne pogorszenie sytuacji rynkowej Usługobiorcy, przez co rozumie się udokumentowany spadek zamówień na świadczone przez niego usługi o 50%, w badanym okresie 6 miesięcy, w stosunku do okresu poprzednich 6 miesięcy. Ciężar udowodnienia wystąpienia tzw. ważnego powodu ciąży na Usługobiorcy.

 6. BEST-IT przysługuje uprawnienie do wypowiedzenia Umowy Świadczenia Usług ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji:

  1. opóźnienia o 7 dni z płatnością Wynagrodzenia BEST-IT,

  2. naruszenia przez Usługobiorcę jakiegokolwiek jego obowiązku wynikającego z Regulaminu, a tym samym z Umowy Świadczenia Usług.

 7. Za każdym razem kiedy podczas świadczenia Usług dochodzi do sytuacji udzielenia przez BEST-IT Usługobiorcy licencji na korzystanie z autorskich praw majątkowych, jest to licencja bezterminowa, niewyłączna, nieprzenoszalna, niezbywalna, ograniczona terytorialnie jedynie do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej, jak również dotyczy korzystania z autorskiego prawa majątkowego jedynie w celach realizacji uprawnień użytkownika końcowego. Udzielona przez BEST-IT licencja może zostać odwołana w każdym czasie.

 8. Świadczenie Usług, które chronione są prawami autorskimi podmiotów trzecich możliwe jest jedynie po zaakceptowaniu wszelkiej dokumentacji licencyjnej, której wymaga podmiot trzeci będący właścicielem autorskich praw majątkowych. Umowa Świadczenia Usług może zostać zawarta dopiero po zaakceptowaniu przez Usługobiorcę wszelkiej potrzebnej dokumentacji licencyjnej.

 9. Na potrzeby realizacji Umowy Świadczenia Usług oraz wszelkich praw i obowiązków z niej wynikających, korespondencja pomiędzy BEST-IT oraz Usługobiorcą będzie odbywała się przy pomocy wiadomości e-mail, wysyłanych przez Usługobiorcę na adres e-mail: , natomiast przez BEST-IT na adres e-mail podany przez Usługobiorcę, chyba że BEST-IT wraz z Usługobiorcą ustalą inaczej.

 10. Usługi świadczone na rzecz Usługobiorcy, z którym zawarto już Umowę Świadczenia Usług, świadczone są na podstawie tej umowy. Ustalenia Usługobiorcy oraz BEST-IT co do nowych Usług, które mają być świadczone odbywają się w sposób wskazany w pkt. 24 Regulaminu.

IV. Wynagrodzenie

 1. Wynagrodzenie za świadczone Usługi jest każdorazowo obliczane w oparciu o Tabelę stawek, chyba że BEST-IT z Usługobiorcą ustalą inaczej. („Wynagrodzenie”) Wynagrodzenie zawiera w sobie wszelkie podatki i określone jest w złotych polskich. BEST-IT jest uprawnione do świadczenia wybranych Usług bezpłatnie w celach promocyjnych.

 2. Wynagrodzenie BEST-IT za świadczenie Usług płatne jest w następujący sposób:

  1. za te Usługi, które polegają na dokonaniu jednorazowej czynności, takich jak: sprzedaż oprogramowania komputerowego bądź wdrożenia funkcjonowania oprogramowania komputerowego u Usługobiorcy, całość Wynagrodzenia z góry, przed rozpoczęciem świadczenia Usług,

  2. za te Usługi, które polegają na działaniu okresowym, takich jak: usługa wsparcia technicznego w zakresie funkcjonowania oprogramowania w danym okresie czasu świadczona na rzecz Usługobiorcy, Wynagrodzenie obliczane na podstawie stawki godzinowej, miesięcznie z dołu za miesiąc kalendarzowy, do 7 dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego.

 3. BEST-IT wraz z Usługobiorcą, w przypadku ustalenia płatności wynagrodzenia w sposób określony w pkt. 27 lit. b Regulaminu, może ustalić ryczałtową kwotę Wynagrodzenia za stosowną ilość godzin świadczenia usług w danym miesiącu kalendarzowym, płatną z góry za dany miesiąc kalendarzowy, do 7 dnia tego miesiąca. Po przekroczeniu ustalonej ilości godzin świadczonych Usług, Wynagrodzenie za każdą kolejną godzinę świadczenia Usług w danym miesiącu kalendarzowym
  będzie obliczane oraz jest płatne w sposób określony w pkt. 27 lit. b Regulaminu. Godzina Usługi jest rozliczana za każde rozpoczęte 15 minut świadczenia Usługi.

 4. BEST-IT akceptuje następujące sposoby zapłaty Wynagrodzenia:

  1. przelew bankowy na następujący rachunek bankowy: 62 1950 0001 2006 0029 3490 0002, prowadzony przez Idea Bank S. A., Oddział Centrala w Warszawie,

  2. przelew przez system PayU zintegrowany z Serwisem,

  3. przelew przez system LeaseLink zintegrowany z Serwisem.

 5. Za moment zapłaty Wynagrodzenia uznaje się moment wpłynięcia środków na konto bankowe wskazane w pkt. 29 lit. a Regulaminu. BEST-IT nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za działanie oraz zaniechanie działania zewnętrznych operatorów systemów płatności.

 6. Usługobiorca dokonując płatności Wynagrodzenia zobowiązuje się zaakceptować wszelką potrzebną dokumentację
  przygotowaną przez podmioty trzecie, potrzebną do dokonania płatności Wynagrodzenia.

  V. Świadczenie Usług elektronicznych

 7. Następujące Usługi świadczone są przez BEST-IT na rzecz Usługobiorców jako Usługi elektroniczne:

  1. Dostęp do danych teleadresowych BEST-IT,

  2. Udostępnienie formularza kontaktowego w Serwisie umożliwiającego składanie zapytań ofertowych dotyczących Usług oraz innego rodzaju zapytań przez Usługobiorcę,

  3. Udostępnienie formularza rejestracji w Serwisie umożliwiającego zawarcie Umowy Świadczenia Usług,

  4. Udostępnienie dokumentów transakcyjnych wskazanych w pkt. 10 Regulaminu,

  5. Udostępnianie materiałów szkoleniowych oraz promocyjnych, dotyczących m.in. realizacji Usług, w szczególności prezentacji multimedialnych, dokumentów tekstowych, filmów tzw. „podcast” oraz przestrzeni do prowadzenia komunikacji na odległość tzw. „webinar”,

  6. Udostępnianie Usługobiorcy oprogramowania do samodzielnej instalacji dokonywanej przez Usługobiorcę.

 8. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Usług świadczonych drogą elektroniczną, zależnie od świadczonych Usług elektronicznych są następujące:

  1. połączenie z siecią Internet, o minimalnej przepustowości łącza internetowego 1024 kbit/s ,

  2. przeglądarka internetowa Firefox, Chrome, Safari w ich najbardziej aktualnej wersji występującej na rynku,

  3. aktywne konto poczty e-mail,

  4. oprogramowanie obsługujące pliki PDF np. Adobe Reader,

  5. oprogramowanie wskazane w Serwisie BEST-IT jako dedykowanie do świadczenia usług zdalnej pomocy tj. AnyDesk,

  6. dostęp do wskazanego przez BEST-IT oprogramowania we wskazanej przez BEST-IT specyfikacji, w sytuacji kiedy BEST-IT uzna to za stosowne z uwagi na świadczone Usługi elektroniczne oraz przekaże o tym Usługobiorcy stosowną informację.

 9. Do zawarcia umowy o świadczenie Usługi elektronicznej dochodzi poprzez uruchomienie przez Usługobiorcę odpowiedniej funkcjonalności w systemie teleinformatycznym BEST-IT, co jest uznawane za równoznaczne z rozpoczęciem korzystania z Usługi elektronicznej, z wyjątkiem Usługi elektronicznej określonej w pkt. 33 lit. f Regulaminu. Usługa elektroniczna określona w pkt. 33 lit. f Regulaminu jest przedmiotem Umowy Świadczenia Usług i do jej zawarcia stosuje się pkt. 4 do 15 Regulaminu.

 10. Korzystanie przez Usługobiorcę z Usługi elektronicznej odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

 11. BEST-IT niniejszym informuje Usługobiorcę, że korzystanie z Usług elektronicznych związane jest z przesyłaniem danych przy pomocy publicznej sieci Internet, a tym samym obarczone jest ryzykiem charakterystycznym dla sieci Internet.

 12. Usługobiorca nie będzie dostarczał przy pomocy Usług elektronicznych treści o charakterze bezprawnym, a także nie będzie podejmował jakichkolwiek działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia jakiegokolwiek elementu infrastruktury teleinformatycznej BEST-IT. W razie otrzymania przez BEST-IT jakiejkolwiek informacji o bezprawnym charakterze działalności Usługobiorcy w jakikolwiek sposób związanej z Usługami elektronicznymi, BEST-IT może uniemożliwić dostęp do danych Usługobiorcy w swoim systemie.

 13. Wyłącza się najdalej jak to możliwie odpowiedzialność BEST-IT za szkody powstałe w wyniku uniemożliwienia Usługobiorcy dostępu do danych o treści bezprawnej.

 14. Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usługi elektronicznej. W przypadku opuszczenia przez Usługobiorcę serwisu, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron. Niniejsze postanowienie nie dotyczy Usługi elektronicznej określonej w pkt. 33 lit. f Regulaminu.

 15. BEST-IT ma prawo zablokować dostęp do całości lub części Usług elektronicznych z ważnych przyczyn, w szczególności w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Usług elektronicznych, które mogłyby narazić na szkodę BEST-IT lub Usługobiorcę oraz z tytułu zaległości płatniczych.

 16. BEST-IT jest uprawnione:

  1. do zmian danych zawartych w serwisie internetowym oraz innych elementach technologicznych zawierających dane w ramach świadczenia Usług elektronicznych,

  2. zmian parametrów technicznych świadczenia Usług elektronicznych,

  3. czasowego lub stałego ograniczenia dostępności Usług elektronicznych bądź całkowitego wycofania świadczenia Usług elektronicznych, o czym poinformuje ona w Serwisie.

VI. Reklamacja Usług elektronicznych

 1. Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach związanych ze świadczonymi Usługami elektronicznymi. Reklamacje należy składać pisemnie, listem poleconym na adres siedziby BEST-IT bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail

 2. BEST-IT rozpatrzy oraz odpowie na reklamację w terminie 30 dni od otrzymania reklamacji. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji BEST-IT niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację pisemnie, przesyłając odpowiedź na adres zamieszkania Usługobiorcy podany w reklamacji bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Usługobiorcę, zależnie od tegow jaki sposób ten złożył reklamację.

VII. Odstąpienie od Umowy Świadczenia Usług

 1. BEST-IT ma prawo do odstąpienia od Umowy Świadczenia Usług. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Świadczenia Usług może zostać dostarczone do Usługobiorcy w formie pisemnej na adres jego siedziby, bądź może zostać złożone w sposób wskazany w pkt. 24 Regulaminu.

 2. BEST-IT w sytuacji, w której dojdzie do odstąpienia od Umowy Świadczenia Usług, dokona zwrotu płatności Usługobiorcy przelewem na rachunek bankowy Usługobiorcy, z którego opłacone zostało Wynagrodzenie.

VIII. Odpowiedzialność

 1. BEST-IT jest odpowiedzialne w stosunku do Usługobiorcy za szkodę wynikającą z wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy Świadczenia Usług lub umowy o świadczenie Usług elektronicznych tylko gdy szkoda powstanie z winy umyślnej BEST-IT. Wysokość odpowiedzialności BEST-IT określonej w niniejszym punkcie Regulaminu jest ograniczona do wysokości Wynagrodzenia za okres 3 miesięcy poprzedzających zaistnienie szkody. Wyłącza się odpowiedzialność BEST-IT z tytułu utraconych korzyści Usługobiorcy wynikających z Umowy Świadczenia Usług.

 2. Wyłącza się odpowiedzialność BEST-IT z tytułu rękojmi za wady w stosunku do wszelkich roszczeń tego rodzaju mogących powstać w związku z Umową Świadczenia Usług.

 3. Jeżeli w trakcie wykonywania przez BEST-IT jakichkolwiek obowiązków wynikających z Umowy Świadczenia Usług lub Regulaminu, dojdzie do szkody, a działanie bądź zaniechanie działania dokonane przez BEST-IT zostanie zakwalifikowane jako czyn niedozwolony Usługobiorca nie będzie uprawiony do dochodzenia naprawienia szkody z tego tytułu. Postanowienie to nie dotyczy wystąpienia szkody na osobie.

IX. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych podanych przez Usługobiorcę jest BEST-IT.

 2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 3. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności oraz Polityce Cookies (tzw. ciasteczek) BEST-IT zamieszczonych w Serwisie.

X. Poufność

 1. Usługobiorca jest zobowiązany do zachowania poufności tj. powstrzymania się od ich przekazywania osobie trzeciej, co do informacji w posiadanie których wszedł w trakcie wykonywania Umowy Świadczenia Usług. Obowiązek ten dotyczy przede wszystkim informacji o charakterze handlowym, organizacyjnym, technologicznym, prawnym, finansowym, informacji zawierających dane osobowe i dotyczące sposobów zabezpieczania danych osobowych, a ponadto koncepcji biznesowych, strategii marketingowych, planów rozwoju działalności, know-how, strategii biznesowych, a także innych informacji posiadających jakąkolwiek wartość gospodarczą bądź rynkową.

 2. Obowiązek wskazany w pkt. 52 Regulaminu nie dotyczy informacji, które są powszechnie znane, a w szczególności zostały podane do publicznej wiadomości, opublikowane w prasie lub w innych środkach masowego przekazu, bądź zostały ujawnione w sposób umożliwiający powszechny do nich dostęp.

 3. Podmiotami, których nie obowiązuje obowiązek zachowania poufności są doradcy Usługobiorcy oraz podmioty z jego grupy kapitałowej.

 4. W przypadku naruszenia przez Usługobiorcę obowiązku z pkt. 52 Regulaminu, BEST-IT może żądać od niego zapłaty kary umownej w wysokości 20.000 zł za jedno naruszenie. BEST-IT może dochodzić naprawienia szkody ponad wysokość oznaczonej kary umownej.

XI. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie postanowienia Umowy Świadczenia Usług odmienne od postanowień Regulaminu, a ustalone przez BEST-IT z Usługobiorcą powinny być każdorazowo zawarte w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. Postanowienie niniejsze nie dotyczy zmiany Regulaminu przez BEST-IT zgodnie z pkt. 60 Regulaminu.

 2. Korzystanie z Serwisu, Usług w tym Usług elektronicznych jest możliwe tylko w przypadku akceptacji Regulaminu.

 3. Korzystanie z Usług, do korzystania z których wymagana jest akceptacja regulaminu bądź innej dokumentacji dotyczącej świadczenia usług przez podmiot trzeci będzie możliwa dopiero po zaakceptowaniu przez Usługobiorcę tych dokumentów.

 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 5. BEST-IT może zmienić Regulamin. BEST-IT każdorazowo poinformuje Usługobiorcę o zmianie Regulaminu wskazując zakres wprowadzonych zmian. Usługobiorca ma prawo w ciągu 14 dni kalendarzowych złożyć BEST-IT oświadczenie o braku zgody na wprowadzone zmiany, co skutkuje rozwiązaniem Umowy Świadczenia Usług ze skutkiem natychmiastowym. Jeżeli w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania przez Usługobiorcę informacji o zmianie Regulaminu, przyjmuje się, że zaakceptował on zmianę Regulaminu, Umowa Świadczenia Usług obowiązuje w brzmieniu ustanowionym zmienionym Regulaminem.

 6. Spory wynikłe z Umowy Świadczenia Usług poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego miejscowo według siedziby
  BEST-IT.

 7. Właściwym dla Umowy Świadczenia Usług jest prawo polskie.

 8. W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień Regulaminu, a tym samym Umowy Świadczenia Usług okazało się nieważne bądź bezskuteczne, BEST-IT i Usługobiorca zobowiązują się do niezwłocznego zastąpienia tego postanowienia umownego takim, które jest zgodne z obowiązującym prawem, a jednocześnie najbardziej oddaje sens zawarcia nieważnego postanowienia.

 9. W ramach świadczonych przez BEST-IT Usług elektronicznych, w szczególności w ramach strony internetowej https://best-it.pl/ udostępnia się Usługobiorcy wartości niematerialne chronione prawem własności intelektualnej, treści chronione prawem autorskim oraz prawem własności przemysłowej. Żadna z tych treści, w szczególności jakiekolwiek logo, grafika, zdjęcie bądź tekst nie może być powielany ani rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia. Usługobiorca zobowiązuje się do korzystania z treści serwisu wyłącznie do zgodnego z powszechnie obowiązującym prawem oraz Regulaminem użytku własnego.